วิสัยทัศน์

พันธกิจ ค่านิยม

About Thai V.P.

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการเดินทาง-ขนส่ง ที่ดีที่สุดด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของเครือข่ายและห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อส่งต่อคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

About Thai V.P.

พันธกิจ

  1. มุ่งสร้างและคิดค้น คุณค่าใหม่ให้กับห่วงโซ่ธุรกิจและเครือข่าย
  2. มุ่งเน้นประสบการณ์การเดินทางและความพึงพอใจขอผู้คน
  3. มุ่งสร้างวิถีการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา
  4. มุ่งใช้ประโยชน์จากโซลูชันดิจิทัลเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ

MY ACHIEVED

ค่านิยม : ACHIEVED

A

ATTITUDE

คิดบวกไม่เริ่มด้วยการปฏิเสธ มองทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ

C

COMMITMENT

รักษาคำสัญญา ยึดมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

H

HAPPINESS

ร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุก และมีความสุขที่ได้มาทำงาน

I

INNOVATION

ใช้เทคโนโลยี ทักษะความรู้ กระบวนการคิด สร้างสรรค์พัฒนาการทำงานเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม

E

EXCELLENCE TEAMWORK

สามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ทำงานร่วมกัน เป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

V

VALUED CUSTOMER

ส่งมอบการบริการอย่างใส่ใจ เพราะลูกค้าคือบุคคลสำคัญ

E

ENTREPRENEUR

คิดและทำทุกเรื่องด้วยสำนึกความรับผิด ชอบอย่างเจ้าของ

D

DEVELOPMENT & LEARNING

พัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ผ่านทุกช่องทางการเรียนรู้