คณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย

Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท

คุณแก้วใจ เผอิญโชค

ประธานกรรมการ

คุณลัดดา ฉัตรฉลวย

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการ

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค

กรรมการ

คุณพูลศักดิ์ บุญชู

กรรมการอิสระ

รศ.ดร. พิภพ อุดร

กรรมการอิสระ

คุณปริม จิตจรุงพร

กรรมการอิสระ

Audit Committee

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คุณลัดดา ฉัตรฉลวย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณพูลศักดิ์ บุญชู

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร. พิภพ อุดร

กรรมการตรวจสอบ

Nomination, Remuneration

and Corporate Governance Committee

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รศ.ดร. พิภพ อุดร

ประธานกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คุณลัดดา ฉัตรฉลวย

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุณแก้วใจ เผอิญโชค

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

Risk management committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณพูลศักดิ์ บุญชู

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณแก้วใจ เผอิญโชค

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณนภดล สุพละเศรษฐ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Executive Committee

คณะกรรมการบริหาร

คุณนภดล สุพละเศรษฐ์

ประธานกรรมการบริหาร

คุณแก้วใจ เผอิญโชค

กรรมการบริหาร

คุณสายทิพย์ แซ่ตั้ง

กรรมการบริหาร

คุณพงศ์ศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ์

กรรมการบริหาร

คุณอติคุณ เผอิญโชค

แมคโดนัลด์

กรรมการบริหาร

คุณวรวิทย์ อนุพรวัฒนากิจ

กรรมการบริหาร