จรรยาบรรณธุรกิจ

และนโยบาย

Code of Conduct & Policies

จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นแบบแผน ขอบเขต มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานและในการประพฤติปฏิบัติตน ให้แก่บุคลากรทุกคนและทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานในทุกหน่วยงาน ยึดถือปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรเดินหน้าไปในทิศทางและเป้าหมายที่มุ่งหวัง ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมโดยรวม….อ่านเพิ่มเติม