ปฏิทินกิจกรรม

IR Calendar

กิจกรรม

7
เมษายน
2566
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เวลา 10.00 น.

โดยประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM)

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
7 เมษายน 2566
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา 10.00 น. โดยประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM)