เรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

whistleblowing

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

สินค้าและบริการ

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

* ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

    ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล