Board of Directors & Committee

คณะกรรมการบริษัท

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการ

คุณวุฒิ:

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.มส.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมในหลักสูตรจากสถาบัน IOD:

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2536 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด: 22 แห่ง

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จำกัด

2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อัสทูโด (สมุย) จำกัด                                       

2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด

2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทูลานี โฮเทลส์ จำกัด

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยรุ่ง ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด

2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด

2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด

2544 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด

2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วี.พี. แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จำกัด

2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

2535 – ปัจจุบัน  กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด

2534 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด

2533 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โพธิภูมิ จำกัด

2532 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด

2532 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยรุ่ง แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2530 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2529 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น: 6 แห่ง

 • อุปนายก สมาคมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไทย

 • กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 • ที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

 • กรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด สราญชล พัทยา คอนโดมิเนียม

 • ประธานกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด นอร์ทพ้อยท์

 • ที่ปรึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

– ไม่มี –

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 26 เม.ย. 2566):

1 หุ้น