รางวัล

และความภาคภูมิใจ

award and achievement

รางวัล และความภาคภูมิใจ

  • ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  • ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากองค์กร    ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

  • ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
  • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย
  • ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ครั้งแรก และได้ต่ออายุการรับรองทุก ๆ 3 ปี     จนถึงปัจจุบัน
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมรถเช่าไทย
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย