ข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

1,600  ล้านบาท

No Data Found

รายได้รวม

2,245 ล้านบาท

No Data Found

กำไรสุทธิ

5,571,784.00 ล้านบาท

No Data Found

หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม
3,697.24
3,850.32
4,319.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3,224.93
3,289.93
3,660.65
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
590.85
595.45
604.30
รายได้รวม
1,583.65
2,019.31
2,965.41
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
-7.82
20.67
52.85
กำไรสุทธิ
-91.36
78.43
394.10
กำไรต่อหุ้น (บาท)
-0.15
0.13
0.66
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)
-2.20
2.86
11.97
ROE (%)
-2.76
2.41
11.34
อัตรากำไรสุทธิ (%)
-5.73
3.95
13.42

หมายเหตุ

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)