ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Shareholder

Information

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2566

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,392

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

70.61

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2565

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

1,423

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

25.15

Shareholder Information

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1
นาง ปราณี เผอิญโชค
125,736,625
20.80
2
นาย วุฒิชัย เผอิญโชค
97,428,225
16.12
3
น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค
94,656,165
15.66
4
นาย สมพงษ์ เผอิญโชค
63,432,825
10.49
5
BANK OF SINGAPORE LIMITED
27,530,310
4.55
6
นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
24,038,420
3.98
7
นาย กรวุฒิ เผอิญโชค
14,440,480
2.39
8
นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค
12,057,300
1.99
9
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
10,800,000
1.79
10
น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี
10,000,000
1.65

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย