นักลงทุนสัมพันธ์

SET (TVP)

ราคาหลักทรัพย์ 

8.50 บาท

ปรับปรุงเมื่อ: 13 มีนาคม 2566 16:37

ช่วงราคาระหว่างวัน
2.10-2.12
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
571,784.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,653,150.00

financial

ข้อมูลสำคัญ

ทางการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้น

สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

571,784.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,214

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

รายได้รวม

2,245

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

กำไรสุทธิ

5,571,784.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

อัตรากำไรขั้นต้น

5,571,784.00

%

อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ

5,571,784.00

%

Report

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

เสนอขายหลักทรัพย์

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2565

แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565

shareholder information

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Analyst Research

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์